top of page
האדר מידע למורה.png
מידע למנחה

המטרות
שלנו

להקנות מושגים בסיסיים באוריינות מדיה אזרחית.

ללמד את כלל המיומנויות הנדרשות
לאוריינות מדיה אזרחית הכוללת אוריינות מידע, אוריינות דיגיטלית, אוריינות גלובלית וכן מיומנויות חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית. 

לעודד למודעות, קבלת אחריות ומעורבות בנושא מניעת צריכה, יצירה והפצה של מידע כוזב ברשתות החברתיות.

לזהות ולדון בסכנות הטמונות בהפצת מידע כוזב מסוגים שונים ברשתות החברתיות.

הכלים

מידע ופעילויות

חומרי עזר

מאגר דוגמאות וחומרים להרחבה

פוסטרים וחומרים ויזואליים להורדה

המלצות
להדרכה

הערכה בנויה באופן מודולרי – ניתן לעשות בה שימושים שונים בהתאם לתהליך שהמנחה מבקש או מבקשת לעשות.

שיעור 1

נושאים ודגשים:
אתגרים והתמודדות;
מידע כוזב בזמן מלחמה

סדר הפרקים:

פעילות מקדימה
+ פרק 4

נושאים ודגשים:
אתגרים והתמודדות;
מידע כוזב בזמן מלחמה

סדר הפרקים:

פעילות מקדימה
+ פרק 4 + פרק 5
+ פרק 6

יחידה של 3 שיעורים

נושאים ודגשים:
מידע ומדיה בזמן שגרה ובזמן מלחמה  - אמת או שקר ברשת

סדר הפרקים:

פעילות מקדימה +
פרק 3 + פרק 5
+ פרק 6

יום מרוכז (6 שעות)
התחלה
bottom of page